ThiruVanPurushothamam Day3/14MAR20/Brahmothsavam

Sri Van Purushothama Perumal Bramothdavam .. Day3 on 14 March 2020 ..

Morning: Karpaga Vrutchaththil Sevai

Evening: Sesha Vahana Sevai

Photos via Smt. Chitra Vedarajan and Sri Sathyanarayanan Sowrirajan

Leave a Reply