ThiruVan Purushothamam Urchavam Day2..13 Mar2020

Thiru nangur
Thiru van purushothamam divyadesam
Van Purushothama perumal Bramotsavam…
Day 2 : simmha vagahanam

Photos Courtesy Smt. Chitra Vedarajan

Thanks yo Ammangar

Leave a Reply