Perumal Kovil Irapathu Uthsavam Day6 Evening

Thnks to Sri Kesava Bashyam

Sri Perarulalan Sri Perundevi Thayar Thiruvadigale Saranam

Srimathe Ramanujaya Nama:
Srimath Vara vara Munaye Nama:
Sri Srinivasa Maha Gurave NAma:

Perumal Kovil Irapathu Uthsavam Day6 Evening

Sri Azwar Emperumanar Jeer Thiruvadigale Saranam

Leave a Reply