ThiruNeerMalai – Azhwar Malai *Kaarthigayail Kaarthigai* Sri ThiruMangai Azwar ThiruNakshathra Mahosthavam. Azwar Emberumanar Jeeyar Thiruvadigale Sharanam🙏

Thanks to Sri Sampathkumar Ranganatha Bhattachar

One comment

Leave a Reply